Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Informacijos mainų centras > Aktuali informacija orlaivių naudotojams

 

Aktuali informacija orlaivių naudotojams

     Aviacijos veikla yra įtraukta į Europos Sąjungos šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) atmosferos taršos leidimų prekybos sistemą (ATLPS) nuo 2012 m., todėl kiekvienas orlaivių naudotojas patenkantis į ATLPS privalo atlikti šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo stebėseną ir teikti kasmetines ŠESD apskaitos ataskaitas pagal Komisijos reglamento (ES) Nr. 601/2012 (toliau Reglamentas) nuostatas. Komisijos reglamento nuostatų įgyvendinimas yra vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. vasario 26 d. įsakymas Nr. D1-168 „Dėl Europos Sąjungos šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemoje dalyvaujančių veiklos vykdytojų ir Orlaivio naudotojų šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo stebėsenos, apskaitos ir ataskaitų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo".

     Pagal minėtą įsakymą, kiekvienas orlaivio naudotojas, kuris vykdo aviacijos veiklą pagal Lietuvos Respublikos klimato kaitos valdymo finansinių instrumentų įstatymo 1 priede nurodytą veiklų sąrašą, atlieka skrydžius iš Europos Sąjungos valstybės narės teritorijoje esančio aerodromo ir (ar) atvyksta į tokį aerodromą iš ne Europos Sąjungos valstybės narės, privalo pateikti Aplinkos apsaugos agentūrai (kopiją Civilinės aviacijos administracijai) išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų stebėsenos ir tonkilometrių apskaitos planus.

      Išmetamų ŠESD stebėsenos ir tonkilometrių duomenų stebėsenos planų turiniai yra apibrėžiami Reglamento I priede. Pateikiant Aplinkos apsaugos agentūrai minėtus planus būtina pridėti ir šiuos priedus:

  1. Stebėsenos plano 2 (n) dalis reikalauja, kad prie stebėsenos plano būtų pateikta Civilinės aviacijos administracija išduotos licenzijos vykdyti oro susisiekimą kopiją.
  2. Stebėsenos plano 7 (d) dalis reikalauja pateikti įrodymus, kad 7 (c) dalyje pateikti kuro sunaudojimo duomenys atitinka nurodytas neapibrėžtis (ang. uncertainty). Šie įrodymai gali būti kuro gamintojo ar tiekėjo pateikti kuro specifikacijų dokumentai ir pan.
  3. Stebėsenos plano 12 (b) dalis reikalauja, kad prie stebėsenos plano būtų pateikta duomenų srauto valdymo diagrama. Duomenų srauto diagramos pavyzdį anglų kalba galite rasti adresu (atsidariusiame lange ieškokite failų skiltyje  „Example emissions data flow charts"):
    https://ec.europa.eu/clima/policies/ets/monitoring_en#tab-0-1
  4. Monitoringo plano 13 (g) dalis nurodo pateikti atlikto rizikos vertinimo rezultatus, kurie nurodytų, kad įdiegtos kontrolės procedūros atitinka nustatytoms rizikoms. Gaires, skirtas rizikos vertinimui atlikti, galite rasti žemiau pateikiamose naudingų gairių nuorodose.

       Šie planai yra rengiami pagal Europos Komisijos parengtus šablonus. Juos galite parsisiųsti iš žemiau esančių nuorodų:

 

Išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų stebėsenos planas

Parsisiųsti

Tonkilometrių duomenų stebėsenos planas

Parsisiųsti

 

 

    

   

     Pastaba: Vienu metu rengiant ŠESD stebėsenos ir tonkilometrių duomenų planus galima išvengti pasikartojančių duomenų įvedimo pasirenkant tonkilometrių duomenų monitoringo plano 2 (c) dalyje "Metinis išmetamųjų ŠESD stebėseos planas". Tokiu atveju duomenų laukai, kuriuose yra pasikartojanti informacija (lyginant su ŠESD stebėsenos planu), bus užbrūkšniuojami, taip nurodant, kad jų pildyti nebereikia.

 

     Naudingos gairės rengiant išmetamų ŠESD stebėsenos ir tonkilometrių duomenų stebėsenos planus:

  1. Bendrosios gairės orlaivių naudotojams (anglų kalba).
  2. Neapibrėžties vertinimo gairės.
  3. Duomenų srauto valdymo veiklos, rizikos vertinimo ir kontrolės sistemos gairės.
  4. Biomasės aspektai ES ATLPS.

 

     Pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. vasario 26 d. įsakymas Nr. D1-168 5.4 punktą orlaivio naudotojas kiekvienais kalendoriniais metais iki kovo 31 d. pateikia Aplinkos apsaugos agentūrai nepriklausomo vertintojo patikrintą praėjusių kalendorinių metų ataskaitą apie ŠESD išmetimus ir tonkilometrių duomenis. Šių ataskaitų formas galite parsisiųsti iš žemiau esančių nuorodų:

 

Metinė šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo ataskaita

Parsisiųsti

Metinė tonkilometrių duomenų ataskaita

Parsisiųsti

 

 

 

 

     Kaip buvo minėta anksčiau, šios ataskaitos, kartu su nepriklausomo vertintojo pažymomis, patvirtinančiomis ataskaitų duomenų tikslumą, turi būti pateiktos Aplinkos apsaugos agentūrai iki kiekvienų metų kovo 31 d.

 

   

    Naudingos nuorodos: