Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Fluorintos šiltnamio efektą sukeliančios dujos > Fluorintų ŠESD tvarkymo atestatų išdavimo tvarka

 

Fluorintų ŠESD tvarkymo atestatų išdavimo tvarka

 

Fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų (toliau – F-dujos) tvarkymo atestatai (toliau – Atestatas) išduodami (neribotam laikui) Fiziniams ir Juridiniams asmenims vadovaujantis Fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų tvarkymo atestatų išdavimo, jų galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ir galiojimo panaikinimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. liepos 20 d. įsakymu Nr. D1-420 „Dėl fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų tvarkymo atestatų išdavimo, jų galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ir galiojimo panaikinimo tvarkos aprašo patvirtinimo” (toliau – Tvarkos aprašas):https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.E5369713E116/sheWeMmPZJ

 

F-dujų tvarkymo atestatai išduodami tiek Fiziniams, tiek Juridiniams asmenims, kurie atlieka stacionarios šaldymo, oro kondicionavimo, gaisro gesinimo įrangos ir stacionarių šilumos siurblių, kuriuose yra fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų ir (ar) jų mišinių (F-dujos), montavimo, aptarnavimo, techninės priežiūros, remonto ir (ar) eksploatacijos nutraukimo darbus kitiems subjektams Lietuvos Respublikos teritorijoje.

 

F-dujų tvarkymo atestatas išduodamas šioms veiklos rūšims:

 

Stacionarios šaldymo, oro kondicionavimo, gaisro gesinimo įrangos ir stacionarių šilumos siurblių montavimas, aptarnavimas, techninė priežiūra, remontas ir (ar) eksploatacijos nutraukimas:

 

1. kuriuose yra ne daugiau kaip 3 kg, arba atitinkamai paženklintos hermetiškos įrangos, kurioje yra mažiau nei 6 kg F-dujų;

2. kuriuose yra ne daugiau kaip 30 kg F-dujų;

3. kuriuose yra ne daugiau kaip 300 kg F-dujų;

4. kuriuose yra iki 300 kg ir daugiau F-dujų.


F-dujų tvarkymo atestatui gauti reikia užpildyti Tvarkos apraše pateiktus 3, 4 ir 5 priedus:

 

3 priedas: Prašymas (parsisiųsti)

4 priedas: Fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų ir jų preparatų mišinių, naudojamų atliekant atestuojamas veiklos rūšis, sąrašas (parsisiųsti)

5 priedas: Techninės įrangos, skirtos atlikti atestuojamą veiklos rūšį ar rūšis, sąrašas (parsisiųsti)

 

Kartu su prašymu papildomai turi būti pateikti dokumentai:

 

1. darbuotojų, atliekančių atestuojamą veiklos rūšį ar rūšis, pažymėjimų ir darbo sutarčių kopijos (Juridiniai asmenys) arba tik išduoto pažymėjimo kopiją (Fiziniai asmenys); (Darbuotojas dirbantis su stacionaria įranga turi išklausyti tam tikrus kursus ir gauti pažymėjimą, suteikiantį teisę dirbti su atitinkama įranga, turinčia F-dujų).

2. dokumento, patvirtinančio valstybės rinkliavos sumokėjimą pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimą Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo” (https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.E3A145C8DD49/asr). 

 

Juridiniams asmenims mokestinė rinkliava yra €283 ir yra mokama:

Fiziniams asmenims - mokestinė rinkliava yra €194 ir yra mokama:

 

Gavėjas Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR Finansų ministerijos
Gavėjo kodas 188659752
Sąskaitų kodai https://www.vmi.lt/cms/biudzeto-pajamu-surenkamoji-saskaita
Įmokos kodas 5775

 

Tvarkos aprašo 1 priede nurodyta Minimalaus būtino darbuotojų skaičiaus nustatymo metodika, pagal kurią, atsižvelgiant į planuojamą veiklos rūšį, nustatomas minimalus skaičius darbuotojų. Vienas darbuotojas gali montuoti iki 30 kg F-dujų turinčią įrangą ir aptarnauti, atlikti techninę priežiūrą ir remontą ir (ar) eksplotacijos nutraukimą įrangos, kurioje yra ne daugiau kaip 300 kg F-dujų. Du ir daugiau darbuotojų gali montuoti, aptarnauti, atlikti techninę priežiūrą ir remontą ir (ar) eksplotacijos nutraukimą įrangos, kurioje yra iki 300 kg ir daugiau F-dujų.


Stacionariai šaldymo, oro kondicionavimo įrangai, šilumos siurbliams, gaisro gesinimo sistemoms ir (ar) gesintuvams, turintiems F-dujų, įrengti, eksploatuoti ir techniškai prižiūrėti būtina turėti bent jau šią techninę įrangą:

 

  • nuotėkio ieškiklius F-dujų nuotėkio patikrai atlikti;
  • manometrus arba manometrų stotelę F-dujų slėgio matavimui atlikti;  
  • termometrą F-dujų temperatūros matavimui atlikti;
  • svarstykles F-dujoms pasverti;
  • ištraukimo, užpildymo ir (ar) regeneravimo įrangą, vakuuminį siurblį, vakuumetrą, užpildymo žarnas F-dujoms surinkti iš įrangos ir sistemų ir (ar) F-dujomis užpildyti įrangą ir sistemas;
  • talpyklą F-dujoms saugoti ir transportuoti.

 

Atkreipiame dėmesį!

 

Šiuo metu pagal Tvarkos aprašo reikalavimus Mažosioms bendrijoms, jei jos negali pateikti darbo sutarčių (pvz. kai dirba tik įmonės vadovas, kuris su įmone sudaro Civilinę (Paslaugų) teikimo sutartį) F-dujų tvarkymo Atestatas nėra išduodamas.

 

Prašymas su pridedamais dokumentais gali būti siunčiamas paštu:

 

Aplinkos apsaugos agentūrai

Juozapavičiaus g. 9, LT-09311, Vilnius


Arba skenuoti dokumentai gali būti siunčiami el.paštu: aaa@aaa.am.lt