Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Veikla > Vykdyti projektai > Šiltnamio efektą sukeliančių dujų inventorizavimo partnerystės projektas

 

Šiltnamio efektą sukeliančių dujų inventorizavimo partnerystės projektas

Lietuva, kaip Jungtinių Tautų bendrąją klimato kaitos konvenciją ir Kioto protokolą ratifikavusi šalis, yra įsipareigojusi kasmet teikti informaciją apie visų šalyje absorbentais pašalinamų ir išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų (toliau - ŠESD) kiekį, kurių neapima Monrealio protokolas. Norėdama kuo tiksliau, skaidriau ir nuosekliau parengti šią ataskaitą, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija kartu su aplinkos apsaugos agentūra vykdė Norvegijos Karalystės finansuojamą projektą „Šiltnamio efektą sukeliančių dujų inventorizavimo partnerystės projektas".

 

Šio projekto tikslas - Lietuvos nacionalinės ŠESD sistemos tobulinimas tokiose srityse kaip kokybės užtikrinimo/kokybės kontrolės (angl. QA/QC) tvarkos parengimo, dokumentavimo ir archyvavimo, duomenų surinkimo ir metodikos tobulinimo žemės naudojimo, žemės naudojimo keitimo ir miškininkystės (angl. LULUCF) ir KP-LULUCF sektoriuose, taip pat ŠESD apskaitos ir prognozių ataskaitas rengiančių ekspertų mokymas ir papildomų poreikių įvertinimo įgyvendinant naujai patvirtintą Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentą (ES) Nr. 525/2013 dėl šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo stebėsenos bei ataskaitų ir kitos su klimato kaita susijusios nacionalinio bei Sąjungos lygmens informacijos teikimo mechanizmo.

 

Daugiau informacijos: am.lrv.lt, www.norwaygrants.lt