Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Teisinė informacija

 

Teisinė informacija

1. Lietuvos Respublikos klimato kaitos valdymo finansinių instrumentų įstatymas – suvestinių redakcijų sąrašas pagal datą;

2. Jungtinių Tautų bendrosios klimato kaitos konvencijos Kioto protokolas;

3. Jungtinių Tautų Bendroji klimato  kaitos konvencija;

4. Lietuvos Respublikos Seimo 1995 m. vasario 23 d. nutarimas Nr. I-812 „Dėl Jungtinių Tautų bendrosios klimato kaitos konvencijos ratifikavimo";

5. Lietuvos Respublikos įstatymas „Dėl Jungtinių Tautų bendrosios klimato kaitos konvencijos Kioto protokolo ratifikavimo" (Žin., 2002, Nr. 126-5728);

6. Teršalų išmetimo į aplinkos orą apskaitos ir ataskaitų teikimo tvarkos aprašas, patvirtintas, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 408 – suvestinių redakcijų sąrašas pagal datą;

7. Nacionalinės išmetamų į atmosferą šiltnamio efektą sukeliančių dujų apskaitos ataskaitos rengimo komisijos darbo reglamentas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. D1-538 – suvestinių redakcijų sąrašas pagal datą;

8. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. birželio 8 d. Nr. 683 nutarimas „Dėl nacionalinės išmetamų į atmosferą  šiltnamio efektą  sukeliančių dujų apskaitos ataskaitos rengimo komisijos sudarymo" - suvestinių redakcijų sąrašas pagal datą;

9. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. spalio 31 d. įsakymas Nr.D1-917 „Dėl  Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 23 d. įsakymo Nr. D1-61 „Dėl nacionalinės išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio apskaitos ataskaitos, prognozių, strateginių dokumentų įgyvendinimo, klimato kaitos priemonių finansavimo duomenų rinkimo, ataskaitų rengimo  ir informacijos teikimo sistemos nustatymo" pakeitimo“;

10. Europos Parlamento ir Tarybos 2009 m. balandžio 23 d. sprendimas Nr. 406/2009/EB „Dėl valstybių narių pastangų mažinti jų išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisiją" (OL 2009 L 140, p. 136-148);

11. Duomenų surinkimo ir absorbuojamų bei išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio skaičiavimo žemės naudojimo, žemės naudojimo keitimo ir miškininkystės sektoriuje suderinta metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2012 m. spalio 9 d. įsakymu Nr. D1-819/3D-790 –  suvestinių redakcijų sąrašas pagal datą;

12. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/87/EB, nustatanti šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos leidimų sistemą Bendrijoje ir iš dalies keičianti Tarybos direktyvą 96/61/EB;

13. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. lapkričio 27 d. įsakymas Nr. D1--969 „Dėl atsakomybės ir funkcijų paskirstymo, įgyvendinant 2012 m. birželio 21 d. Reglamentą (ES) Nr. 600/2012 dėl išmetamo šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio ataskaitų ir tonkilometrių duomenų ataskaitų patikros ir vertintojų akreditavimo pagal Europos Parlamento ir tarybos direktyvą 2003/87/EB" – suvestinių redakcijų sąrašas pagal datą;

14. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 2018/2066 „Dėl išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio stebėsenos ir ataskaitų teikimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2003/87/EB, kuriuo iš dalies keičiamas Komisijos reglamentas (ES) Nr. 601/2012";

15. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2018/2067 “Dėl duomenų patikros ir tikrintojų akreditavimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2003/87/EB”;

16. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 525/2013 „Dėl šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo stebėsenos bei ataskaitų ir kitos su klimato kaita susijusios nacionalinio bei Sąjungos lygmens informacijos teikimo mechanizmo ir kuriuo panaikinamas Sprendimas Nr. 280/2004/EB";

17. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 529/2013/ES „Dėl naudojant žemę, keičiant žemės naudojimą ir vykdant miškininkystės veiklą išmetamo ir absorbuojamo šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio apskaitos taisyklių ir informacijos apie su šia veikla susijusius veiksmus";

18. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 749/2014 2014 m. birželio 30 d. „Dėl valstybių narių pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 525/2013 teikiamos informacijos struktūros, formato, pateikimo tvarkos ir peržiūros";

19. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 666/2014 2014 m. kovo 12 d. kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 525/2013 nustatomi esminiai Sąjungos apskaitos sistemos reikalavimai ir atsižvelgiama į visuotinio atšilimo potencialo pokyčius ir tarptautiniu mastu sutartų apskaitos ataskaitų rengimo gairių pakeitimus;

20. Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. kovo 6 d. įsakymas Nr. D1-259 – suvestinių redakcijų sąrašas pagal datą;

21. Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. D1-528 – suvestinių redakcijų sąrašas pagal datą;

22. Europos sąjungos šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemoje dalyvaujančių veiklos vykdytojų ir orlaivio naudotojų šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo stebėsenos, apskaitos ir ataskaitų teikimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. vasario 26 d. įsakymu Nr. D1-168 –  suvestinių redakcijų sąrašas pagal datą;

23. Šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų skyrimo ir prekybos jais tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. balandžio 29 d. įsakymu Nr. D1-231 –  suvestinių redakcijų sąrašas pagal datą;

24. Degalų ir energijos būvio ciklo metu išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio mažinimo tikslų, stebėsenos ir ataskaitų teikimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. kovo 6 d. įsakymu Nr. D1-203 – suvestinių redakcijų sąrašas pagal datą;

25. Jūrų transporto išmetamo anglies dioksido kiekio stebėsenos, ataskaitų teikimo ir tikrinimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. sausio 16 d. įsakymu Nr. D1-56 –  suvestinių redakcijų sąrašas pagal datą;

26. Fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų tvarkymo atestatų išdavimo, jų galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ir galiojimo panaikinimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. liepos 20 d. įsakymu Nr. D1-420 – suvestinių redakcijų sąrašas pagal datą;

27. Duomenų apie fluorintas šiltnamio efektą sukeliančias dujas ir ozono sluoksnį ardančias medžiagas teikimo, surinkimo ir tvarkymo, šių dujų ar medžiagų turinčios įrangos apskaitos tvarkos aprašas, patvirtintas patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. sausio 7 d. įsakymu Nr. D1-12 – suvestinių redakcijų sąrašas pagal datą;

28. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 517/2014 „Dėl fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 842/2006”.